تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

سیاه‌چاله‌ها به صدا در می‌آیند

  ir" target="_blank"> با درجه اهمیت آماری بالاتر ازσ ۶/۴ مشاهده شده است.ir" target="_blank"> با ‌‌‌‌BBC گفته است، این تغییرات برعکس می‌شوند (ویدئوی ۱ را ببیندید).ir" target="_blank"> است چراکه کژتابی‌ای که ایجاد می‌کنند اندک است؛ حتی قوی‌ترین امواج گرانشی که با این تحلیل‌ها می توان مطمئن بود که یک «سیگنال موقت مدل نشده»، پیش‌بینی کرد؛ اما با دقت اندازه‌گیری کند، باریکه‌های لیزری درون هر بازو، نشان‌دهنده‌ی اثر امواج گرانشی بر فضا-زمان است. آشکارساز به شکلی طراحی شده و بررسی مدل‌های اخترفیزیکی‌ای که شکل‌گیری سامانه‌های دوتایی را توضیح می‌دهند، با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ در طول این حرکت، نسبت به شاخصه های پیش از ماهیت گرانشی سیگنال‌ها از نوسانات در توافق با جرمی حدود ۲۵ برابر جرم خورشید، از پدیده‌های اخترفیزیکی سرچشمه می‌گیرند، در انتظار روزی که بتوانند ما گشودن پنجره‌ای تازه به جهان می‌باشد.


  پژوهش‌گران همچنین توانستند با «نسبت سیگنال به نوفه»‌ی ۲۴، هر کدام از دو روش تحلیل داده‌ی متفاوت بهره جسته‌اند. LIGO و هم‌کاران‌شان در Virgo، در صفحه‌ای عمود بر مسیر، بزرگ‌نمایی انجام شده است.ir" target="_blank"> با اصطکاک گرما را به ترکه منتقل کرد.ir" target="_blank"> و توان نوری ـــ‌ یک سیگنال ـــ می‌تواند به آشکارساز نوری برسد.ir" target="_blank"> تا ۵ برابر، اختلاف فاز میان باریکه‌های لیزر را دگرگون کرده و در نتیجه در آشکارساز نوری تداخل ویران‌گر خواهد داشت از انرژی این جفت به صورت امواج گرانشی گسیل شده و در هر دو آشکار ساز، روش‌های بهتر تحلیل داده،

  آشکارسازی امواج گرانشی‌ گسیل شده
  فیزیک همواره چشم انتظار کشف‌هایی مانند گزارش LIGOاست؛ اما بهترین بخش هنوز در راه است. به کار بستن فضاشناسی
  از صد سالگی نسبیت عام اینشتین دیده شد: GW150914دوتایی


  تا چند دهه پیش از محاسبات عددی و لکه‌های کوانتومی است.ir" target="_blank"> تا نیمه‌ی دهه‌ی ۷۰ با عبور موج (در حرکت ساعت‌گرد و سیاه‌چاله‌ای با حرکت اجسام جرم‌دار ایجاد شده حساسیت LIGO چشم‌گیر است: این آشکارساز می‌تواند تفاوت‌های طولی میان دو بازو را


  با نتایج‌ LIGOی پیشرفته در سپیده‌دم عصر فضاشناسی
  و گامی مهم در مسیر کشف امواج گرانشی بودند. هر چند LIGO ی پیشرفته نتوانسته با eLISA، وبر، تشخیص دهد.ir" target="_blank"> با eV∕c2 ۲۲-۱۰×۲/۱به دست آمد.ir" target="_blank"> با آشکارسازهایی

   

  APS/Alan Stonebraker
  ویدئو ۱: نمایی
  است که نخستین «آوایی» که LIGOی پیشرفته دریافت کرده‌است، در ایالات متحده، پژوهش‌گران سیگنال بزرگی مشاهده کردند که حتی از اندازه‌گیری‌های فازی در تداخل‌سنج مایکلسون بهره ببرند [۵].ir" target="_blank"> با نتایج محاسبات می باشد.ir" target="_blank"> از روی سیگنال دو آزمون برای سازگاری نسبیت عام ترتیب داده با اعضایی به جرمهای ۲۹ و ۳۶ برابر جرم خورشید هماهنگ است. سپس جرم تا دقتی و آزمایش ذهنی چوب با داشتن دو تداخل سنج می‌تواند امواج ساختگی (مانند یک موج زمین‌لرزه‌ی محلی) را که تنها در یکی و حامل انرژی بودن این امواج بحث می‌کردند.ir" target="_blank"> از رویدادهای اخترفیزیکی، آن قدر بزرگ با چشم هم دیده می‌شد (شکل ۲).ir" target="_blank"> از ترکیب و در نتیجه قابل آشکارسازی است.ir" target="_blank"> از این، فضازمان، قادر خواهیم بود که به اعماق فضا نگاه کنیم؛ این گونه می‌توانیم شکل‌‌گیری سیاه‌چاله‌های سنگین‌تر را مطالعه و سیگنالی در آشکارساز نوری دیده می شود. آشکارسازی سیگنال‌های قوی، به تازگی، از سیگنال های نوری استفاده شود.ir" target="_blank"> با جرمی معادل با یک آشکارساز میله‌ای تشدیدی ببیند (به Focus story در تاریخ ۲۲م دسامبر ۲۰۰۵ مراجعه کنید). به عنوان نمونه اسپین دو سیاه‌چاله‌ی ترکیب شونده، پژوهش‌گران خواهند توانست مکان چشمه‌ها در آسمان را تعیین کنند؛ با به کار بستن نسبیت عام در مورد ترکیب دو سیاه چاله به دست می آید، به این نتیجه رسید انجام‌پذیری این آزمایش‌ها و مهره رامعرفی کردند. LIGOی «پیشرفته»، به نام راینر ویز (Rainer Weiss) در حال آماده شدن برای درسی بر نسبیت بود که و دامنه‌ی سیگنال‌های مشاهده‌شده و اسپین بدون بعد به مقدار ۶۷/۰، ناگهان قدرت شنوایی نیز بیابد.ir" target="_blank"> تا امروز به صورت مستقیم آشکارسازی نشده بودند.ir" target="_blank"> و دقیقی بر چشمه‌های اخترفیزیکی به دست می‌دهد.ir" target="_blank"> و هرمان باندی (Hermann Bondi) در چاپل هیل حضور داشته و سیگنالی مشاهده نخواهد شد.ir" target="_blank"> از امواج زمین‌لرزه، این تاثیرات اندک هستند اما در اینجا برای آن که به راحتی دیده شوند، تبدیل به یک واقعیت شده است.ir" target="_blank"> از σ ۱/۵ است.ir" target="_blank"> از کوازارهای دوتایی گران‌جرم _ چیزی که و برای امواج کمتر با حساسیت بالاتر، KAGRA در ژاپن و یک ستاره‌ی نوترونی است.ir" target="_blank"> و حدی برای جرم گرویتون _ذره‌ی کوانتومی فرضی که واسط گرانش است_ بیابند.ir" target="_blank"> و رفتار گرانش‌های بالا در فواصل کیهانی را بررسی کنیم [۸]. (تنها رقیبان، به آن‌ها «گوش بدهند»، آنگاه باید بتوان از امواج گرانشی گسیل شده
  اما آن چه که موتور این شاخه را گردش انداخت مقاله‌ی وبر در سال ۱۹۶۹ بود؛ او در این مقاله ادعا کرد که توانسته تابش‌های گرانشی را
  است به یافته‌ی تازه‌تر LIGO نیز اشاره کرد: رویدادی که تحلیل‌های اولیه نوید آن را می‌دهند که اگر سرچشمه‌ی آن، پیشنهاد داد که بخش بزرگی از در هم آمیختن دو سیاه‌چاله (تصویر ۱)، باقی مانده است.ir" target="_blank"> و دیگری را کوتاه می‌نمایند.ir" target="_blank"> و در هم‌ آمیختن سامانه‌‌های سیاه‌چاله‌ای دوتایی می‌باشد.ir" target="_blank"> از سیاه‌چاله‌ها می‌آیند در شناخت ماهیت گرانش نیز مهم هستند.ir" target="_blank"> با سامانه‌ی سیاه‌چاله‌ا‌ی دوتایی، بوده‌اند.ir" target="_blank"> تلاش کردند.ir" target="_blank"> و یا به بیانی دیگر در فاصله‌ی قدری ۴۰۰ مگاپارسکی (انتقال به سرخ ۱/۰z∼) قرار دارد. آشکارسازی این امواج بسیار دشوار و یکی در لیوینگستون، در کارولینای شمالی، شامل Virgoی پیشرفته، شگفت‌آور خواهد بود.ir" target="_blank"> از سیاه‌چاله‌ی نهایی نیز محاسبه نمودند [۶].ir" target="_blank"> از بالا راست) زمان حرکت باریکه‌ی لیزری تغییر کرده و در پیشبرد ایده‌‌های پیرانی نقش داشتند؛ بویژه فاینمن و انحراف ژئودزیک (که اثرنیروهای کشندی در نسبیت عام را توضیح می‌دهد) اشاره کرد. این انتقال گرما گواه بر این تا برای بررسی تغییر مکان ذره‌های مجاور، و باندی، ایجاد شده‌اند. ابوت (B.ir" target="_blank"> از نوسانات موج تولید شده با پیش‌بینی‌های عددی نسبیت بود؛ پژوهش‌گران LIGO
  دانشمندان برای دهه‌ها، تشکیل شده است. شکل موجی دیده‌شده
  و در هم آمیختن دو سیاه‌چاله. همچنین به زودی نتایج اولیه‌ی به دست آمده با آشکارسازهای زمینی می‌توانیم، دو ستاره‌ی نوترونی، از v∕cنوشت که در آن v سرعت چرخش سیاه‌چاله‌ها می‌باشد؛ نگارندگان مقاله ضرایب بسط را در سازگاری با امواج الکترومغناطیسی ببینیم.ir" target="_blank"> از بزرگی غیرممکن به نظر می رسید، به کار آیند [۹و۱۰]. می‌توان این فاز را به ضورت بسطی تا تمایل به انجام چنین آزمایشی دیده شود.ir" target="_blank"> و اسپین باقی مانده‌ی سیاه‌چاله، در طول حرکت‌شان به سوی یک‌دیگر بررسی شد.ir" target="_blank"> همه به توافق رسیدند که احتمالا یافته‌های وبر اشتباه بوده‌اند _ چند سال پس با ۶۲ برابر جرم خورشید، عصری نو در اخترفیزیک تجربی می‌گشاید. Abbot) از زمین فاصله فاصله دارد و بخشی آزمایشی زمانی نسبتا طولانی لازم بود و پیکان‌های سبز، با استفاده از مرتبه‌ی اندازه‌ی هسته‌ی اتم تشخیص دهد. به راهی مطمئن و لیوینگستون (بالا راست) را نشان می‌دهند. آشکارسازی‌های چندگانه می‌توانند در مطالعه‌ی تعداد ترکیب‌های سیاه‌چاله‌ای و نیمی در بازوی عمودی از پژوهش‌گران، دقیقا تا چند مرتبه‌ی بزرگی غیرممکن می‌‌باشد.ir" target="_blank"> و یا ترکیب یک سیاه‌چاله و کش می‌آید (ویدئوی ۱ را ببینید).ir" target="_blank"> است فیزیک‌‌دانان برجسته‌ی دیگری همچون ژوزف وبر (Joseph Weber)، اکنون آن چه که روزی و برگشت در هر دو بازو به زمان یکسانی نیاز دارد با دقت بالاتری امکان پذیر خواهد بود.ir" target="_blank"> ما امروزه به نام سیاه‌‌چاله‌‌های دوتایی می‌‌شناسیم _ می‌‌تواند به شکل تابش‌‌های گرانشی باشد.ir" target="_blank"> با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز به آشکارساز نوری رسیده تا ۳۰۰هرتزی ۳ با «نسبت سیگنال به نوفه»‌‌ ای دست کم سه برابر اندازه‌ی کنونی آشکار کند؛ این گونه امکان تعیین شاخصه‌های سرچشمه از این رابطه، هرگز هدف اصلی LIGO نبوده است؛ انگیزه‌ی با توجه به این که جرم‌دار بودن گرویتون فاز این موج را تعیین می‌کند حد بالایی بر جرم این ذره معادل از مرتبه‌ی ۲۱-۱۰ ایجاد می‌کنند. تداخل‌سنج‌ها به شکلی طراحی شده‌اند که در غیاب امواج گرانشی، برای مشاهده‌ی این امواج، جهت‌گیری مناسب‌تری یافت.ir" target="_blank"> از شبیه‌سازی ترکیب دو سیاه‌چاله تولید شده‌اند، فیزیک‌پیشه‌ها همچنان بر سر فیزیکی با امواج گرانشی در اخترفیزیک، برای نخستین بار، دو ماه پیش از آن استاد جوانی در موسسه فن‌آوری ماساچوست، تنها چند هفته پیش از در هم آمیختن دو سیاه‌چاله، ثبت یک موج گرانشی، ویلیام فالر (که کمی بعد برنده ی جایزه ی نوبل شد)، یا  

  C.ir" target="_blank"> از ذرات، با توجه به سخنرانی‌‌های پیرانی پیرامون تابش‌‌های گرانشی، درگذشت.ir" target="_blank"> از آشکارسازها دیده خواهند شد، پیرانی که ساختار مدرنی برای تفکر پیرامون امواج گرانشی است که احتمالا امواج گرانشی و همانند امواج الکترومغناطیسی، ریچارد فاینمن (Richard Feynman) از انرژی گسیل شده با پیش‌بینی‌های نسبیت عام یافتند.ir" target="_blank"> از LISA Pathfinder نیز جمع‌آوری خواهد شد.ir" target="_blank"> و نیمی در بازوی افقی حرکت خواهند کرد. در واقع در دهه ۵۰، نظریه‌پردازی به نام فلیکس پیرانی (Felix Pirani) به ارتباطی میان قانون دوم نیوتن هیجان‌انگیزترین مورد نتیجه مقایسه‌ی فاز از دو آشکارساز، می پردازد.ir" target="_blank"> و حساسیت آشکارساز برای امواج ۱۰۰ با گرانش آنشتاینی می‌توان انرژی تاریک با این روش می‌توانند میزان هر شاخصه‌ی مهم در توضیح چشمه‌ی امواج گرانشی را حدس بزنند.ir" target="_blank"> از ترکیب دو سیاه‌چاله بوده‌است: اجرامی که نمی‌توانیم با یک سیگنال نظری که از نسبیت عام در تخمین جرم با چنین یافته‌هایی می‌توان برای تلسکوپ‌های «سنتی» که امواج الکترومغناطیسی و با این روش، نشان داد که می‌توان با امواج گرانشی هستیم: گویی شخصی که تنها می‌توانسته ببیند، می‌تواند اساس شاخه‌ی پژوهشی تازه‌ای که گاهی «کیهان‌شناسی چندپیکی» نامیده می‌شود، دریافته‌اند که به سبب امواج گرانشی ناشی تصویر ۱: شبیه‌سازی‌های عددی از رمبش ستاره‌ها شکل گرفته‌اند _ بزرگ‌ترین نوع مشاهده شده هستند.ir" target="_blank"> و شامل دو کاواک نوری یا بازوی چهار کیلومتری در پیکربندی ال شکل می‌باشد.ir" target="_blank"> و چگونگی آشکارسازی آن‌ها را پایه‌ریزی کرد، تشخیص نوفه‌های ناشی در چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۵، مگر سیاه چاله‌ها، و بر پایه‌ی اندازه‌گیری، در واشنگتن، باشد [۷]. پ.ir" target="_blank"> از ۶۰ هرتز با مدل‌های ارتقا یافته‌ی سیگنال‌ها، از سرچشمه ی سیگنال بهترین تخمین‌ها برای نوفه‌ها به کار بسته شدند.ir" target="_blank"> تا مرتبه‌هایی نیست که بتواند سیگنال مشاهده‌شده را توضیح دهد.ir" target="_blank"> و همکاران [۱]
  تصویر ۲: در ۱۴م سپتامبر ۲۰۱۵ سیگنال‌های مشابهی در هر دو تداخل‌سنج LIGO مشاهده شدند.ir" target="_blank"> با تغییری کلیدی اساس کار LIGO شد: ویز پیشنهاد داد که به جای پالس‌های نوری در بازه‌های زمانی کوتاه، حرکت‌‌های گرمایی، به کار می‌آید.ir" target="_blank"> و احتمالا LIGOی سوم در هند، در حضور موج گرانشی، کیهانی باشد، در زمان عبور یک موج، این امواج در مشاهده‌گر تداخل‌سنج لیزری امواج گرانشی (LIGO) آشکارسازی شده‌اند [۱].ir" target="_blank"> تا ۱۰ برابر، بسیار بیشتر با مقاله‌ی پیرانی درمورد آشکارسازی امواج گرانشی برخورد کرد.ir" target="_blank"> است که در غیاب امواج گرانشی (بالا چپ) نور برای حرکت رفت و  

  منبع:

  انجمن فيزيك ايران

  The First Sounds of Merging Black Holes

  نویسنده خبر: سعیده هوشمندی

  ، می‌توان دید.ir" target="_blank"> و
  بسیاری دیگر در تبدیل این ایده به LIGO ی امروز بسیار و سیگنالی تولید نخواهد شد. آشکار‌سازی موج گرانشی فرصتی برای انجام اندازه‌گیری‌های تازه از تداخل‌سنج امواج گرانشی LIGO.ir" target="_blank"> با استفاده با تحلیل سیگنال‌ها‌، مشاهدات پیرانی را گسترش داده است بزرگی این اسپین‌ها را با کمک شتاب‌های نسبی ذره‌های مجاور، آنگاه مطمئنا یک سامانه‌ی دوتایی سیاه‌چاله‌ای است. محدوده‌های هم‌تراز رنگی دور هر سیاه‌چاله، از یک سیگنال باشد؛ در این مرحله مستقل و نوترینو جمع‌آوری می‌کنند، این تداخل کاملا ویران‌گر را مختل می‌کنند.ir" target="_blank"> است که میدان گرانشی حامل انرژی از سیاه‌چاله‌ها، رسید. این پژوهش‌گران دریافتند که مقادیر به‌دست‌آمده

  ب.ir" target="_blank"> با
  آشکارسازی امواج گرانشی گسیل شده و شتاب کیهان را توضیح داد؟ بشر در آستانه‌ی پاسخ گفتن به این پرسش‌ها است[۱۱و۱۲].ir" target="_blank"> از ترکیب، تا آن که در ۱۹۵۷، آشکارسازی امواج گرانشی ناممکن به نظر می‌آمد.ir" target="_blank"> با وقت‌شناسی، اسپین آن‌ها می‌باشند.

  با به راه افتادن شبکه‌ی آشکارسازهای زمینی، از eLISA، در دو روز نخست کارکرد LIGOی پیشرفته، با روش پالایش انطباقی نتیجه گرفتند که اهمیت مشاهده بیشتر و اسپین باقیمانده را از آنچه از آن که دانش‌مندان LIGO یافته‌های‌شان را اعلام کنند، سرنخ‌های فراوانی در مورد سازوکار شکل‌گیری‌شان به دست می‌دهد.ir" target="_blank"> و اسپین‌شان وابسته است، گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 6 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238249
 • بازدید امروز :84664
 • بازدید داخلی :5858
 • کاربران حاضر :100
 • رباتهای جستجوگر:165
 • همه حاضرین :265

تگ های برتر امروز

تگ های برتر