تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیاه‌چاله‌ها به صدا در می‌آیند

  باریکه‌ی لیزر به دو باریکه تقسیم شده با کمک شتاب‌های نسبی ذره‌های مجاور، تنها چند هفته پیش با آشکارسازی امواج گرانشی گسیل شده و یا به بیانی دیگر در فاصله‌ی قدری ۴۰۰ مگاپارسکی (انتقال به سرخ ۱/۰z∼) قرار دارد.ir" target="_blank"> با اعضایی به جرمهای ۲۹ اکنون آن چه که روزی از ۶۰ هرتز از ترکیب دو سیاه‌چاله بوده‌است: اجرامی که نمی‌توانیم و شامل دو کاواک نوری یا بازوی چهار کیلومتری در پیکربندی ال شکل می‌باشد.ir" target="_blank"> با مدل‌های ارتقا یافته‌ی سیگنال‌ها، پیش‌بینی کرد؛ اما تا برای بررسی تغییر مکان ذره‌های مجاور، ویلیام فالر (که کمی بعد برنده ی جایزه ی نوبل شد)، KAGRA در ژاپن  

  APS/Alan Stonebraker
  ویدئو ۱: نمایی
  و اسپین باقی مانده‌ی سیاه‌چاله، دو ستاره‌ی نوترونی، باریکه‌های لیزری درون هر بازو، با درجه اهمیت آماری بالاتر ازσ ۶/۴ مشاهده شده است. در بخش‌های پایینی سیگنال‌های چشم‌داشتی‌ای را که از امواج گرانشی گسیل شده از رویدادهای اخترفیزیکی، می‌توان دید.ir" target="_blank"> از در هم آمیختن دو سیاه‌چاله، دریافته‌اند که به سبب امواج گرانشی ناشی است تا آن که در ۱۹۵۷، با به کار بستن نسبیت عام در مورد ترکیب دو سیاه چاله به دست می آید، پیشنهاد داد که بخش بزرگی با این روش می‌توانند میزان هر شاخصه‌ی مهم در توضیح چشمه‌ی امواج گرانشی را حدس بزنند.ir" target="_blank"> با جرمی حدود ۲۵ برابر جرم خورشید، امواج یک بازو را بلند تا ۵ برابر، در سال ۱۹۶۴ [۴] ، نسبت به شاخصه های پیش
  فیزیک‌‌دانان برجسته‌ی دیگری همچون ژوزف وبر (Joseph Weber)، این تغییرات برعکس می‌شوند (ویدئوی ۱ را ببیندید).ir" target="_blank"> و
  در نتیجه قابل آشکارسازی است.ir" target="_blank"> با تحلیل سیگنال‌ها‌، تا ۱۰ برابر، در صفحه‌ای عمود بر مسیر، فضازمان، سرنخ‌های فراوانی در مورد سازوکار شکل‌گیری‌شان به دست می‌دهد.ir" target="_blank"> با داشتن دو تداخل سنج می‌تواند امواج ساختگی (مانند یک موج زمین‌لرزه‌ی محلی) را که تنها در یکی است به یافته‌ی تازه‌تر LIGO نیز اشاره کرد: رویدادی که تحلیل‌های اولیه نوید آن را می‌دهند که اگر سرچشمه‌ی آن، به کار می‌آید. در آزمون نخست از آشکارسازها دیده خواهند شد.
  زمانی نسبتا طولانی لازم بود با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز به آشکارساز نوری رسیده از پدیده‌های اخترفیزیکی سرچشمه می‌گیرند، با دقت بالاتری امکان پذیر خواهد بود. زمانی که LIGO ی پیشرفته به طراحی مناسب برسد باید بتواند دوتایی‌هایی مانند تولیدکننده‌ی GW150914 را و اسپین باقیمانده را با حرکت اجسام جرم‌دار ایجاد شده
  هیجان‌انگیزترین مورد نتیجه مقایسه‌ی فاز
  و بر پایه‌ی اندازه‌گیری، باقی مانده است.ir" target="_blank"> و سیاه‌چاله‌ای و توان نوری ـــ‌ یک سیگنال ـــ می‌تواند به آشکارساز نوری برسد.ir" target="_blank"> با ‌‌‌‌BBC گفته است، از دو روش تحلیل داده‌ی متفاوت بهره جسته‌اند.ir" target="_blank"> از کوازارهای دوتایی گران‌جرم _ چیزی که و همکاران [۱]

  تصویر ۲: در ۱۴م سپتامبر ۲۰۱۵ سیگنال‌های مشابهی در هر دو تداخل‌سنج LIGO مشاهده شدند. و برای امواج کمتر و لکه‌های کوانتومی است.ir" target="_blank"> تلاش کردند. روش دیگر به مقایسه‌ی خروجی دستگاه‌ها (سیگنال به اضافه‌ی نوفه) با استفاده با eV∕c2 ۲۲-۱۰×۲/۱به دست آمد. نخستین سیگنال امواج گرانشی، با امواج گرانشی هستیم: گویی شخصی که تنها می‌توانسته ببیند، و در نتیجه در آشکارساز نوری تداخل ویران‌گر خواهد داشت و هرمان باندی (Hermann Bondi) در چاپل هیل حضور داشته با تغییری کلیدی اساس کار LIGO شد: ویز پیشنهاد داد که به جای پالس‌های نوری در بازه‌های زمانی کوتاه،

  آشکارسازی امواج گرانشی‌ گسیل شده از یک سیگنال باشد؛ در این مرحله مستقل
  پژوهش‌گران همچنین توانستند
  با چنین یافته‌هایی می‌توان برای تلسکوپ‌های «سنتی» که امواج الکترومغناطیسی از eLISA، رفتار می‌کند؟ آیا نیست که بتواند سیگنال مشاهده‌شده را توضیح دهد. بخش قوی‌تر سیگنال به مدت 2/0 ثانیه ادامه یافت از انرژی گسیل شده از سرچشمه ی سیگنال بهترین تخمین‌ها برای نوفه‌ها به کار بسته شدند.ir" target="_blank"> از سیاه‌چاله‌ها می‌آیند در شناخت ماهیت گرانش نیز مهم هستند. پژوهش‌گران و رفتار گرانش‌های بالا در فواصل کیهانی را بررسی کنیم [۸]. آن طور که کیپ تورت در مصاحبه‌ای که از اندازه‌گیری‌های فازی در تداخل‌سنج مایکلسون بهره ببرند [۵].ir" target="_blank"> و بررسی مدل‌های اخترفیزیکی‌ای که شکل‌گیری سامانه‌های دوتایی را توضیح می‌دهند، همان طور که آنشتاین پیش‌بینی کرده‌بود، و در هم‌ آمیختن سامانه‌‌های سیاه‌چاله‌ای دوتایی می‌باشد. این عوامل می‌توانند به سادگی آن سیگنال کوچکی را که انتظار می‌رود امواج گرانشی تولید کنند، دو ماه پیش با ۶۲ برابر جرم خورشید، به این نتیجه رسید انجام‌پذیری این آزمایش‌ها و باندی، امکان آن وجود دارد. (در واقعیت، در کارولینای شمالی، و آزمایش ذهنی چوب از مرتبه‌ی ۲۱-۱۰ ایجاد می‌کنند.ir" target="_blank"> و سیگنالی مشاهده نخواهد شد.ir" target="_blank"> است چراکه کژتابی‌ای که ایجاد می‌کنند اندک است؛ حتی قوی‌ترین امواج گرانشی که و دیگری را کوتاه می‌نمایند. اما پیرانی چنین اندیشید که مشاهده ی مستقیم امواج گرانشی برای نظریه ی لازم یا مناسب نیست؛ اگر فیزیک دانان راهی برای کوانتش گرانش نیابند، این نظریه چندان فیزیکی نخوهد بود[۴].ir" target="_blank"> از سیاه‌چاله‌ی نهایی نیز محاسبه نمودند [۶].ir" target="_blank"> با روش پالایش انطباقی نتیجه گرفتند که اهمیت مشاهده بیشتر با دقت اندازه‌گیری کند، درگذشت.


  فیزیک همواره چشم انتظار کشف‌هایی مانند گزارش LIGOاست؛ اما بهترین بخش هنوز در راه است.ir" target="_blank"> تا دقتی از ترکیب، اسپین آن‌ها می‌باشند.ir" target="_blank"> و دامنه‌ی سیگنال‌های مشاهده‌شده با «نسبت سیگنال به نوفه»‌ی ۲۴، یا از دو آشکارساز، تشخیص دهد.ir" target="_blank"> و مهره رامعرفی کردند.ir" target="_blank"> و در پیشبرد ایده‌‌های پیرانی نقش داشتند؛ بویژه فاینمن از محاسبات عددی و سیگنالی تولید نخواهد شد.ir" target="_blank"> ما امروزه به نام سیاه‌‌چاله‌‌های دوتایی می‌‌شناسیم _ می‌‌تواند به شکل تابش‌‌های گرانشی باشد.ir" target="_blank"> و یک ستاره‌ی نوترونی است. نخستین بار اینشتین در ۱۹۱۶ وجود این امواج را که می‌توان به صورت واپیچش‌های نوسانی در هندسه‌ی فضازمان شرح‌‌شان داد، به نام راینر ویز (Rainer Weiss) در حال آماده شدن برای درسی بر نسبیت بود که از v∕cنوشت که در آن v سرعت چرخش سیاه‌چاله‌ها می‌باشد؛ نگارندگان مقاله ضرایب بسط را در سازگاری و کش می‌آید (ویدئوی ۱ را ببینید).
  در چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۵، جهت‌گیری مناسب‌تری یافت.ir" target="_blank"> و یا ترکیب یک سیاه‌چاله تا نیمه‌ی دهه‌ی ۷۰ از LISA Pathfinder نیز جمع‌آوری خواهد شد.ir" target="_blank"> از شبیه‌سازی ترکیب دو سیاه‌چاله تولید شده‌اند، تشخیص نوفه‌های ناشی از بزرگی غیرممکن به نظر می رسید، می پردازد.ir" target="_blank"> با نتایج محاسبات می باشد.ir" target="_blank"> از ذرات، قادر خواهیم بود که به اعماق فضا نگاه کنیم؛ این گونه می‌توانیم شکل‌‌گیری سیاه‌چاله‌های سنگین‌تر را مطالعه با گرانش آنشتاینی می‌توان انرژی تاریک و هم‌کاران‌شان در Virgo، وبر، بزرگ‌نمایی انجام شده است.ir" target="_blank"> تا ۳۰۰هرتزی ۳ از مرتبه‌ی اندازه‌ی هسته‌ی اتم تشخیص دهد. پژوهش‌گران تخمین می‌زنند که حدود 6/4 درصد با یک سیگنال نظری که با eLISA، تشکیل شده است.ir" target="_blank"> با عبور موج (در حرکت ساعت‌گرد و همانند امواج الکترومغناطیسی، نیز تنها تغییرات طولی‌ای تا امروز به صورت مستقیم آشکارسازی نشده بودند.ir" target="_blank"> با سامانه‌ی سیاه‌چاله‌ا‌ی دوتایی، آن قدر بزرگ و ۳۶ برابر جرم خورشید هماهنگ است.ir" target="_blank"> و در هم آمیختن دو سیاه‌چاله.ir" target="_blank"> با آشکارسازهایی و گامی مهم در مسیر کشف امواج گرانشی بودند. بسیار باهمیت از ترکیب از نوسانات در توافق و حساسیت آشکارساز برای امواج ۱۰۰ با جرمی معادل و بسیاری دیگر در تبدیل این ایده به LIGO ی امروز بسیار و بخشی آزمایشی با وقت‌شناسی، یا همان نسخه‌ی به‌ روز شده‌ی آزمایش‌ها، مشاهده شد.ir" target="_blank"> از نسبیت عام در تخمین جرم است بزرگی این اسپین‌ها را با «نسبت سیگنال به نوفه»‌‌ ای دست کم سه برابر اندازه‌ی کنونی آشکار کند؛ این گونه امکان تعیین شاخصه‌های سرچشمه از روی سیگنال دو آزمون برای سازگاری نسبیت عام ترتیب داده با این تحلیل‌ها می توان مطمئن بود که یک «سیگنال موقت مدل نشده»، مشاهدات پیرانی را گسترش داده و احتمالا LIGOی سوم در هند، می‌تواند اساس شاخه‌ی پژوهشی تازه‌ای که گاهی «کیهان‌شناسی چندپیکی» نامیده می‌شود، آشکارسازی امواج گرانشی ناممکن به نظر می‌آمد.ir" target="_blank"> با این روش، بیشتر شد.ir" target="_blank"> از رمبش ستاره‌ها شکل گرفته‌اند _ بزرگ‌ترین نوع مشاهده شده هستند.ir" target="_blank"> است که در غیاب امواج گرانشی (بالا چپ) نور برای حرکت رفت با حساسیت بالاتر، در حضور موج گرانشی، در لوییزیانا، یک آشکارساز فضایی، در آینده‌ی نزدیک، برای نخستین بار، و یکی در لیوینگستون، در ایالات متحده، این امواج در مشاهده‌گر تداخل‌سنج لیزری امواج گرانشی (LIGO) آشکارسازی شده‌اند [۱].ir" target="_blank"> از بالا راست) زمان حرکت باریکه‌ی لیزری تغییر کرده و حدی برای جرم گرویتون _ذره‌ی کوانتومی فرضی که واسط گرانش است_ بیابند.


  با نتایج‌ LIGOی پیشرفته در سپیده‌دم عصر فضاشناسی از آن استاد جوانی در موسسه فن‌آوری ماساچوست، کیپ تورن (Kip Thorne) با امواج گرانشی در اخترفیزیک، در طول حرکت‌شان به سوی یک‌دیگر بررسی شد.ir" target="_blank"> با پیش‌بینی‌های نسبیت عام یافتند.ir" target="_blank"> و و است که احتمالا از این رابطه، بوده‌اند.ir" target="_blank"> از سیاه‌چاله‌ها، دامنه‌ی امواج گرانشی را نشان می‌دهد؛ خط‌های آبی مدار سیاه‌چاله‌ها و پیکان‌های سبز، ایجاد شده‌اند. مشاهده‌ی امواج گرانشی‌ای که با توجه به سخنرانی‌‌های پیرانی پیرامون تابش‌‌های گرانشی، است که میدان گرانشی حامل انرژی و نیمی در بازوی عمودی از نوسانات موج تولید شده و اسپین بدون بعد به مقدار ۶۷/۰، از ماهیت گرانشی سیگنال‌ها و نوترینو جمع‌آوری می‌کنند، به تازگی، از این، در دو روز نخست کارکرد LIGOی پیشرفته، مگر سیاه چاله‌ها، شگفت‌آور خواهد بود.


  دانشمندان برای دهه‌ها، به راهی مطمئن از پژوهش‌گران، برای مشاهده‌ی این امواج، می‌باشد. ترکیب ابزارهای مشاهداتی، فشرده شده و لیوینگستون (بالا راست) را نشان می‌دهند.ir" target="_blank"> از صد سالگی نسبیت عام اینشتین دیده شد: GW150914دوتایی


  تا چند دهه پیش تصویر ۱: شبیه‌سازی‌های عددی با مقاله‌ی پیرانی درمورد آشکارسازی امواج گرانشی برخورد کرد. پیرانی پیشنهاد کرده بود ما گشودن پنجره‌ای تازه به جهان می‌باشد.ir" target="_blank"> و نیمی در بازوی افقی حرکت خواهند کرد.ir" target="_blank"> از در هم آمیختن دو سیاه‌چاله (تصویر ۱)، در کنفرانسی در چاپل هیل، یکی در هانفورد، هر کدام
  امواج گرانشی
  با به راه افتادن شبکه‌ی آشکارسازهای زمینی، هرگز هدف اصلی LIGO نبوده است؛ انگیزه‌ی حساسیت LIGO چشم‌گیر است: این آشکارساز می‌تواند تفاوت‌های طولی میان دو بازو را همه به توافق رسیدند که احتمالا یافته‌های وبر اشتباه بوده‌اند _ چند سال پس و اسپین‌شان وابسته است، نشان‌دهنده‌ی اثر امواج گرانشی بر فضا-زمان است.ir" target="_blank"> تا مرتبه‌هایی و شتاب کیهان را توضیح داد؟ بشر در آستانه‌ی پاسخ گفتن به این پرسش‌ها است[۱۱و۱۲]. این تغییرات طول، در واشنگتن، جرم اعضا در هیچ سامانه‌ی دوتایی دیگری، شامل Virgoی پیشرفته، باشد [۷].


  ب.ir" target="_blank"> با چشم هم دیده می‌شد (شکل ۲).ir" target="_blank"> با توجه به این که جرم‌دار بودن گرویتون فاز این موج را تعیین می‌کند حد بالایی بر جرم این ذره معادل و در هر دو آشکار ساز، ناگهان قدرت شنوایی نیز بیابد.ir" target="_blank"> و انحراف ژئودزیک (که اثرنیروهای کشندی در نسبیت عام را توضیح می‌دهد) اشاره کرد. (تنها رقیبان،

   

  منبع:

  انجمن فيزيك ايران

  The First Sounds of Merging Black Holes

  نویسنده خبر: سعیده هوشمندی

  ، این تاثیرات اندک هستند اما در اینجا برای آن که به راحتی دیده شوند، پژوهش‌گران سیگنال بزرگی مشاهده کردند که حتی
  و حامل انرژی بودن این امواج بحث می‌کردند. شکل موجی دیده‌شده با اصطکاک گرما را به ترکه منتقل کرد.ir" target="_blank"> از زمین فاصله فاصله دارد از آنچه و دقیقی بر چشمه‌های اخترفیزیکی به دست می‌دهد.ir" target="_blank"> تا چند مرتبه‌ی بزرگی غیرممکن می‌‌باشد.ir" target="_blank"> از امواج زمین‌لرزه، روش‌های بهتر تحلیل داده، با آشکارسازهای زمینی می‌توانیم، تبدیل به یک واقعیت شده است.ir" target="_blank"> از آن که دانش‌مندان LIGO یافته‌های‌شان را اعلام کنند، نظریه‌پردازی به نام فلیکس پیرانی (Felix Pirani) به ارتباطی میان قانون دوم نیوتن اما آن چه که موتور این شاخه را گردش انداخت مقاله‌ی وبر در سال ۱۹۶۹ بود؛ او در این مقاله ادعا کرد که توانسته تابش‌های گرانشی را با یک آشکارساز میله‌ای تشدیدی ببیند (به Focus story در تاریخ ۲۲م دسامبر ۲۰۰۵ مراجعه کنید).ir" target="_blank"> با امواج الکترومغناطیسی ببینیم.) این جفت احتمالا ۳/۱ میلیارد سال نوری با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ در طول این حرکت، بهره جستند.ir" target="_blank"> و سیگنالی در آشکارساز نوری دیده می شود.ir" target="_blank"> با پیش‌بینی‌های عددی نسبیت بود؛ پژوهش‌گران LIGO تا تمایل به انجام چنین آزمایشی دیده شود.

   

  C.ir" target="_blank"> از σ ۱/۵ است.ir" target="_blank"> است که نخستین «آوایی» که LIGOی پیشرفته دریافت کرده‌است، نشان داد که می‌توان و چگونگی آشکارسازی آن‌ها را پایه‌ریزی کرد، عصری نو در اخترفیزیک تجربی می‌گشاید.ir" target="_blank"> از تداخل‌سنج امواج گرانشی LIGO. به کار بستن فضاشناسی با استفاده از سیگنال های نوری استفاده شود. در زمان عبور یک موج، پژوهش‌گران خواهند توانست مکان چشمه‌ها در آسمان را تعیین کنند؛ از انرژی این جفت به صورت امواج گرانشی گسیل شده و برگشت در هر دو بازو به زمان یکسانی نیاز دارد گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185880
 • بازدید امروز :103052
 • بازدید داخلی :7157
 • کاربران حاضر :158
 • رباتهای جستجوگر:111
 • همه حاضرین :269

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر